ವಿಡಂಬನೆ: ಹೀಗೆ_ಉಂಟು….!

#ಹೀಗೆ_ಉಂಟು….!   -ಬಸವರಾಜ ಭೋಗಾವತಿ ನಮ್ ಕಡೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಯಾವದರ ಮೆಂಬರ್ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೊ ಅಧಿಕಾರ ಪಡೆದರೆ, ಆಪ್ತರೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಬಹುತೇಕರು ಕೊಡುವ ಮೊದಲ ಸಲಹೆ, ‘ಸ್ವಲ್ಪ ಏನರಾ ಮಾಡಕ್ಯಾ….’. ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಗಳಿಗೆ, ‘ ನಿಮ್ಮತಗ ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಾದ, ನೀವೂ ಏನರ ಮಾಡಿಕ್ಯರಿ’…